Home > Gebruikersreglement

Algemeen voorwaarden

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder “verhuurder” het Huis van Eemnes, vertegenwoordigd door haar directie. Onder de “huurder/gebruiker” wordt verstaan de persoon of de organisatie die een deel van het Huis van Eemnes voor een activiteit huurt.

Artikel 2
De accommodatie dient te worden gebruikt overeenkomstig haar bestemming.

Artikel 3
De verhuurder zal, binnen de grenzen van het mogelijke, ervoor zorgen dat de huurder onbelemmerd gebruik kan maken van het gehuurde.

Artikel 4
Met betrekking tot de huursom geldt het volgende:

 • Prijzen zijn exclusief btw en inclusief beamer, scherm en whiteboard of flipover.
 • Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd en gaan in vanaf september van een ieder jaar.
 • Op het eerste verzoek van de verhuurder dienen de huur, de banqueting en aanvullende personele kosten te worden voldaan binnen 14 dagen na facturatie.
 • De verhuurder kan wanneer deze dit nodig acht een aanbetaling vragen ter hoogte van 25% van het totale te verwachten bedrag.
 • Bij annulering van het gehuurde binnen 14 dagen voor de huurdatum is de huurder verplicht de overeengekomen huursom op het eerste verzoek van de verhuurder te voldoen.
 • Voor een seizoenreservering van de gehuurde (sport)zalen geldt een annuleringstermijn van 30 dagen na opzegging.
 • Tot uiterlijk 5 werkdagen van tevoren kan het aantal personen dat aanwezig zal zijn voor lunch of diner doorgegeven worden. Dit mag met maximaal 10% verminderd worden.
 • Huur opties zijn 14 dagen geldig.
 • Wanneer een reservering is bevestigd door een huurder, dan zal Huis van Eemnes ten alle tijden leveren. Indien Huis van Eemnes de ruimte toch wilt inzetten, zal het Huis van Eemnes tijdig (ten minste één maand van tevoren) in overleg treden met de huurder. Deze behoudt het recht de gehuurde ruimte af te nemen.
 • Bij overmacht, of bij regelingen die op korte termijn door de overheid worden genomen, beslist het de directie van het Huis van Eemnes over het al dan niet voldoen van de huursom. Huurder kan tegen dit besluit bezwaar aantekenen.
 • De directie mag huurder zonder overleg incidenteel verplaatsen naar een vergelijkbare ruimte.

Artikel 5
De huurder/gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik aan het gebouw en/of inventaris door nalatigheid of moedwil van de huurder of de onder zijn verantwoordelijkheid vallende personen direct of indirect is ontstaan. Eventuele herstellingen geschieden door of op last van de directie van het Huis van Eemnes. De huurder/gebruiker zal de kosten hiervan op eerste aanzegging vergoeden.

Artikel 6
Alle beschadigingen en onregelmatigheden moeten onverwijld door huurder worden doorgegeven aan de dienstdoende supervisor.

Artikel 7
De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die gebruikers/bezoekers mochten overkomen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid door de verhuurder.

Artikel 8
De directie van het Huis van Eemnes is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke eigendommen of van eigendommen van gebruiker/bezoeker.

Artikel 9
De centrale verwarming, licht en geluidsinstallatie van het Huis van Eemnes mogen alleen bediend worden door gekwalificeerde medewerkers van het Huis van Eemnes. Klachten met betrekking tot deze installaties moeten direct te zijner kennis worden gebracht. In de gehuurde ruimte kan de huurder zelf het klimaat (gevoelstemperatuur) regelen.

Artikel 10
In de accommodatie en op het voorplein/het terras mag niet worden gerookt en is het gebruik van lachgasballonnen of drugs niet toegestaan.

Artikel 11
De huurder/gebruiker dient het volgende in acht te nemen:

 • Bezoekers dienen de huisregels in acht te nemen.
 • Het is niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven.
 • Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan materialen in de accommodatie op te slaan of op te bergen. Het Huis van Eemnes kan kosten rekenen voor het opslaan van materialen.
 • Gebruik c.q. de opslag van brandgevaarlijke stoffen zoals gasflessen is zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
 • Huurder/gebruiker dient zelf zorg te dragen voor eventuele verzekering van opgeslagen materialen.
 • Huurder/gebruiker is gehouden de ruimte(s) in dezelfde staat achter te laten als waarin zij betrokken is.
 • Huurder/gebruiker dient ervoor te zorgen dat er geen overlast wordt bezorgd aan andere gebruikers of omwonenden van de accommodatie.
 • De dienstdoende supervisor is bevoegd in het belang van de goede orde, veiligheid en zedelijkheid, alsmede in het belang van een goede bedrijfsvoering, een bezoeker of gebruiker uit de accommodatie te verwijderen.

Artikel 12
Verhuur vindt plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst. De bevestiging kan per mail verstuurd worden. De huurtarieven worden door het bestuur van het Huis van Eemnes vastgesteld en bekendgemaakt.

Artikel 13
Indien huurder/gebruiker zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, dan heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat rechterlijke tussenkomst of schriftelijke in gebreke stelling is vereist.

Artikel 14
De gebruikersvergoeding is niet verschuldigd wanneer door omstandigheden, die de gebruiker niet aangerekend kunnen worden, de accommodatie niet voor gebruik beschikbaar is. Dit artikel is niet van toepassing voor sportverenigingen die van de gemeente Eemnes een subsidie ontvangen om de huurkosten van het Huis van Eemnes te compenseren.

Artikel 15
De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiële gevolgen, ontstaan door het niet beschikbaar zijn van de accommodatie.

Artikel 16
Verhuur geschiedt in de regel per dagdeel. Voor de sportaccommodaties geschiedt dit per uur of evenement. Voor afwijkende tijden kunnen andere huurtarieven worden overeengekomen.
Dagdelen: ochtend (08.30- 13.00 uur), middag (13.30- 18.00 uur) en avond (19.00- 23.00 uur). Op verzoek kan er buiten de genoemde dagdelen gebruik gemaakt worden van de ruimte. Hiervoor worden de kosten voor de inzet van medewerkers aan de huurder doorberekend.

Artikel 17
Het is de gebruiker niet geoorloofd vóór aanvang van het uur waarop hij of zij gebruik gaat maken van een van de zalen van het Huis van Eemnes in de aange­wezen zaal aanwezig te zijn.
Wanneer dit onverhoopt wel gebeurt, kan de directie zonder overleg, een extra dagdeel in rekening brengen.

Artikel 18
Het nuttigen van zelf meegebrachte (alcoholische) dranken en als groep eten of drinken mee te nemen of te laten bezorgen is in het gehele complex, de buitenruimte en op het terras niet toegestaan.

Artikel 19
Het aanbrengen van tape, spijkers, schroeven, markeringslijnen e.d. op wanden, vloeren en plafonds is ten strengste verboden. De gebruiker is in deze situatie aansprakelijk voor de herstelkosten.

Artikel 20
Tijdens het gebruik van een ruimte dient er tenminste één verantwoordelijk persoon in de ruimte aanwezig te zijn. Deze persoon dient minimaal 18 jaar te zijn en dient bevoegd te zijn de gebruiker te vertegenwoordigen.

Artikel 21
Voor veiligheid van gebruikers en verhuurder is videoregistratie aanwezig.

Artikel 22
Alle ruimten in het Huis van Eemnes zijn voorzien van plattegronden met vluchtroutes. Voor het veilig en snel kunnen verlaten van het gebouw in noodsituaties dient de huurder deze plattegrond te bestuderen. In geval van nood zal de alarminstallatie afgaan en dienen de gebruikers en hun bezoekers het gebouw op ordelijke wijze te verlaten. Aanwijzingen van medewerkers van het Huis van Eemnes dienen opgevolgd te worden.
Bij het veroorzaken van een valse (brand)melding worden de kosten op de dader verhaald.

Artikel 23
Dagdelen, die op een erkende feest- of gedenkdag vallen, zijn nooit in een langdurig huurcontract begrepen. Gebruik van de accommodatie voor een van deze dagen (dagdelen) dient afzonderlijk te worden aangevraagd.

Artikel 24
Voor gebruik op de website mag het Huis van Eemnes beeldopnamen van evenementen maken, met in achtneming van de AVG-regelgeving.

Artikel 25
In alle gevallen, waarin deze Algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de directie van het Huis van Eemnes.
Voor eventuele klachten kan de huurder/gebruiker zich in eerste instantie wenden tot de directie. Als de klacht niet naar tevredenheid is behandeld richt men zich tot het bestuur van het Huis van Eemnes.

Artikel 26
Alle catering wordt door het Huis van Eemnes verzorgd, het is niet toegestaan zelf eten en drinken mee te nemen.

Artikel 27
In de schriftelijke overeenkomst wordt opgenomen welke zaal/zalen worden gehuurd en wanneer en op welke wijze er eventueel gebruik gemaakt wordt van publieksruimten.

Artikel 28
Het gebruik van de Hazer (rookmachine) in het theater kan alleen na overleg met de directie plaatsvinden. Daarbij zal worden afgewogen of de inzet van een brandwacht noodzakelijk is.

Artikel 29
Indien gebruik wordt gemaakt van een technicus voor het bedienen van geluid en/of licht, dient de huurder rekening te houden met minimaal 2 uur opbouwtijd. Deze tijd moet in het gehuurde dagdeel of delen vallen.

Artikel 30
Bij grotere evenementen maken huurder en verhuurder schriftelijk aanvullende afspraken over het maximaal aantal bezoekers, de geluidsrestricties, de sluitingstijden en het eventueel inzetten van parkeerwachten, EHBO dan wel brandwacht. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 31
Huis van Eemnes accepteert alleen consumptiemunten van het Huis van Eemnes die de kleuren blauw/oranje/groen hebben.

Aanvullende voorwaarden voor de sportzalen

 • Indien er geen andere huurder aanwezig is, wordt de verlichting van de gehuurde ruimte 5 minuten voor aanvang aangedaan. Vanaf dat moment mag er begonnen worden met het pakken en het plaatsen van spelmateriaal (dus niet in het donker).
 • De gebruiker zorgt dat hij/zij stipt op tijd aan het einde van de gehuurde tijd de zaal opgeruimd oplevert voor de volgende gebruiker. Afwijkingen van deze regel slechts na overleg met de dienstdoende supervisor.
 • Eventuele uitloop van wedstrijden dient direct besproken te worden met de dienstdoende supervisor.
 • Alle ruimten dienen netjes te worden achtergelaten zoals ze bij aanvang zijn aangetroffen. Het gebruikte materiaal dient aan het einde van de gehuurde termijn op de daarvoor bestemde plaats teruggezet te zijn.
 • De sportzalen mogen slechts worden betreden met sportschoenen waarvan de zolen niet afgeven en waarmee niet buiten het gebouw is gelopen.
 • Glaswerk is niet toegestaan in de sporthal. Drinken mag alleen in een bidon of papieren beker. Eten is niet toegestaan in de sporthal.
Weet wat er bij ons speelt! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden
© 2024 Huis van Eemnes