Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welk doel wij deze verzamelen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy beleid Stichting Huis van Eemnes
Stichting Huis van Eemnes vraagt alleen naar je persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Stichting Huis van Eemnes hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens (AVG).

Dat betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • Enkel de persoonsgegevens vragen die wij voor verwerking van de dienst die je afneemt nodig hebben.
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijk toestemming te geven je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin dit is vereist.
 • Je persoonsgegevens in geen geval aan derden verstrekken, tenzij dit verplicht is op grond van enige wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel, op jouw uitdrukkelijk verzoek of voor de levering van de door jouw gevraagde diensten.
 • Bij verstrekking van je persoonsgegevens aan derden afspraken met deze partijen maken om er o.a. voor te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen.
 • Je het recht geven om je persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Afhankelijk van de dienst die je afneemt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden. Dit is mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruik maakt. Dit is wanneer je:

 • Een ruimte reserveert;
 • Je inschrijft voor een activiteit;
 • Een sollicitatie plaatst;
 • Vragen stelt/opmerkingen plaatst middels het contactformulier;
 • Je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief die je per e-mail of post kunt ontvangen.           

Je gegevens kunnen gebruikt worden voor het versturen van een nieuwsbrief per e-mail of post. Indien je dit niet wenst, kun je dit aangeven door een mail te sturen naar info@huisvaneemnes.nl

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken je persoonsgegevens in geen geval aan derden, tenzij dit verplicht is op grond van enige wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel, op jouw uitdrukkelijk verzoek of voor de levering van de door jouw gevraagde diensten.

Wij werken samen met een aantal bedrijven zoals voor ons reserveringssysteem, ons boekhoudprogramma, hosten van de website en mail en een accountantskantoor. Met deze bedrijven hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Wij hebben hier in onder meer afgesproken dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en wij hebben de garantie gekregen dat je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden dan waarvoor ze zijn verstrekt. 

Beveiligen en bewaren persoonsgegevens
Stichting Huis van Eemnes zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen. Zo zorgen wij dat alleen personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van deze gegevens (bijvoorbeeld de financieel administratief medewerker) toegang hebben tot je persoonsgegevens, dat de toegang afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden door onze ICT-partner.

Wij bewaren de persoonsgegevens tot maximaal 4 jaar na het laatste gebruik van onze diensten of niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel ervan. Daarna worden je persoonsgegevens onzichtbaar gemaakt. Dit wil zeggen dat wij het gebruik van de diensten nog wel kunnen zien maar dat daar geen persoonsgegevens meer aan gekoppeld zijn. Uitzondering hierop zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren indien de wet ons dit verplicht.

De persoonsgegevens welke in onze webformulieren zijn ingevuld worden automatisch na 3 maanden verwijderd uit de database van onze website.

Websites van derden
Stichting Huis van Eemnes kan links op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Stichting Huis van Eemnes worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.

Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over je verzamelen. Stichting Huis van Eemnes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden.

Minderjarigen
Wanneer je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze diensten.

Inzage en wijziging van uw gegevens
Indien je wilt inzien welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn of gegevens wilt wijzigen, is dit uiteraard mogelijk. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via 035-5311887 of via info@huisvaneemnes.nl.
Om misbruik te voorkomen vragen wij je om bij een verzoek tot inzage je te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Wijzigingen privacyverklaring
Stichting Huis van Eemnes behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.
Wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt op onze website www.huisvaneemnes.nl. Wij raden je aan om deze privacyverklaring geregeld raad te plegen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er samen met ons onverhoopt toch niet uitkomen, heb je op grond van de privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Inwerkingtreding privacyverklaring
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Weet wat er bij ons speelt! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden
© 2023 Huis van Eemnes